ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

Vị trí Trạm 1 google map

 

 

Vị trí Trạm 2 google map